• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • Јавне набавке

  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – увођење штедљиве расвете
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Основна школа „Јован Поповић “ 22 320 Инђија, Краља Петра првог бр. 124 Е-маил адреса: osjovanpopovicindjija@gmail.com КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – увођење штедљиве расвете у згради ОШ „ Јован Поповић“ Инђија   ПРЕШИЋЕН ТЕКСТ од 16.07.2019. год.   Рок за достављање понуда   23.07.2019. године до 11,00 часова   […]

  Основна школа „Јован Поповић “ 22 320 Инђија, Краља Петра првог бр. 124 Е-маил адреса: osjovanpopovicindjija@gmail.com     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – увођење штедљиве расвете у згради ОШ „ Јован Поповић“ Инђија од 16.07.2019. године     У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник […]

  ПИТАЊЕ 6.ПИТАЊЕ 1.Да ли се као доказ техничког капацитета уместо уговора о купопродаји и рачуна може доставити пописна листа са стањем 31.12.2018. године? Да ли ће наручилац прихватити такав доказ?ОДГОВОР 1.Наручилац је у конкурсној документацији одредио начин доказивања техничког капацитета. Понуђачи који на пописној листи имају наведени капацитет, за исти би морали да имају уговор […]

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА од 16.07.2019. године

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА од 16.07.2019. године На основу члaна 63. став 5., а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)Назив наручиоца: ОШ“Јован Поповић“Адреса наручиоца: Краља Петра првог бр. 124 Инђија 22320Интернет страница наручиоца: www.ospopovicindjija.edu.rsВрста наручиоца: установаВрста поступка јавне набавке: јавна набавка […]

  ПИТАЊЕ 7.ПИТАЊЕ 1.Да ли се као доказ техничког капацитета достављају и уговори и рачуни или само један од тих доказа?ОДГОВОР 1.Потребно је да се достави само један од тих доказа. Конкурсна документација ће бити измењена и објављен пречишћен текст исте, као и документ измене и допуне конкурсне документације, као и обавештење о продужењу рока за […]

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Основна школа „Јован Поповић “ 22 320 Инђија, Краља Петра првог бр. 124 Е-маил адреса: osjovanpopovicindjija@gmail.com КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – увођење штедљиве расвете у згради ОШ „ Јован Поповић“ Инђија ПРЕШИЋЕН ТЕКСТ од 15.07.2019. годин Рок за достављање понуда 22.07.2019. године до 11,00 часова   Јавно отварање понуда   […]

  ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5ПИТАЊЕ 1.У техничком капацитету тражите Lux metar и то са уверењем о еталонирању. Lux metar је инструмент који се користи за мерење осветљаја и то на крају изведених радова. Као прво, постоје фирме које услужно раде мерења и испитивања. Као друго, овај инструмент је потребан на крају изведених радова – тада има примену […]

  ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4ПИТАЊЕ 1.У условима за учешћњ, Наручилац је на страни 11/52 навео да се додатни услови доказују „Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације“. Међутим, Наручилац на страни 13/52 наводи таксативно доказе за финансијски, технички и кадровски капацитет. Како би понуђачи припремили исправну понуду потребно је да појасните да ли се испуњеност додатних […]