• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • Јавне набавке

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – увођење штедљиве расвете у згради ОШ „ Јован Поповић“ Инђија

    Основна школа „Јован Поповић “  22 320 Инђија, Краља Петра првог бр. 124 Телефон: 022/651330 Е-маил адреса: osjovanpopovicindjija@gmail.com   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – увођење штедљиве расвете у  згради ОШ „ Јован Поповић“ Инђија   ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ (05.07.2019. године ) Рок за достављање понуда   13.07.2019. […]

  Позив за подношење понуда

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца:   ОШ“Јован Поповић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Краља Петра I бр.124 Интернет страница наручиоца: www.ospopovicindjija.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови, 45453100 – Радови на реновирању, 45310000 – Радови на увођењу електричне инсталације, 31500000 – Расветна опрема и електричне […]

  Обавештење о закљученом уговору

  На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ОСНОВНА ШКОЛА „Јован Поповић“ 22320 ИНЂИЈА, Краља Петра првог бр.124 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Називи адреса  наручиоца: Основна школа „Јован Поповић“,Инђија, Краља Петра првог бр.124 Врста наручиоца: установа за основно образовање Опис […]

  Одлука о додели уговора
  Позив за подношење понуда

                             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца:   ОШ“Јован Поповић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Краља Петра I бр.124 Интернет страница наручиоца: www.ospopovicindjija.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000   Критеријум за доделу уговора:најнижа […]

  Јавна набавка мале вредности

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Основна школа „Јован Поповић“ Инђија ЈАВНА НАБАВКА – услуга  организовања  екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у школској 2018/2019.години ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2019  март   2019. године На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), […]

  Обавештење о обустави поступка
  Одлука о обустави јавне набавке мале вредности
  ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Основна школа „Јован Поповић“ Инђија ЈАВНА НАБАВКА – услуга  организовања  екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у школској 2018/2019.години ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2019  март   2019. године На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), […]

  Позив за подношење понуда

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца:   ОШ“Јован Поповић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Краља Петра I бр.124 Интернет страница наручиоца: www.ospopovicindjija.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000 Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна […]