• 022 561 330
 • osjovanpopovicindjija@gmail.com
 • срб   | |   srb
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  На основу члана 55. став 1. тачка 8.,  и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

  ОСНОВНА ШКОЛА „Јован Поповић“

  22320 ИНЂИЈА, Краља Петра првог бр.124

  објављује

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  1. Називи адреса  наручиоца:

  Основна школа „Јован Поповић“,Инђија, Краља Петра првог бр.124

  • Врста наручиоца: установа за основно образовање
  • Интернет страница наручиоца: www.ospopovicindjija. edu.rs
  • Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:Предмет јавне набавке бр: 1.3.1/2019 су радови – на поправци и реконструкцији електроинсталација у згради Основне школе „Јован Поповић“ из Инђије, назив и ознака из Општег речника набавке –45311000 – Радови на постављању  електричних инсталација и електромонтажни радови.

  5.Уговорена вредност: 476.540,00 динара без пдв-а.

  6.         Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена.

  7.         Број примљених понуда:4.

  8         Прихватљива понуда:

  „ФЕЛТ“ доо, Рума, Краљевачка 48/Б,

  Изабрани  понуђач извршава   набавку   самостално.

  9.       Датум доношења одлуке о додели уговора:25.12.2019. године.

  10.Датум закључења уговора: 06.01.2020. године.

  11.Основни подаци о извођачу радова:„ФЕЛТ“ доо, Рума, ул. Краљевачка, бр. 48/Б,

  12.Период важења уговора:  до истека рока за извођење радова.